PSICHOLOGAS
 
 
        Tarnybos psichologaiatlieka psichologinį vertinimą,  konsultuoja vaikus, jų tėvus (globėjus arba rūpintojus) bei pedagogus. Konsultacijos būna individualios arba grupinės (vienu metu dalyvauja keli konsultuojami asmenys). Taip pat tarnybos psichologai veda grupinius užsiėmimus (vienu metu dalyvauja 6-14 grupės narių). 
        Nuo 2015-11-01 teikiame kaniterapijos paslaugą. Tai pagalba vaikams, kuri teikiama pasitelkus sertifikuotus terapinius  šunis. Registracija - bendruoju telefonu.
 
SPECIALUSIS PEDAGOGAS:
  1. Atlieka pedagoginį vertinimą, nustato mokinio (vaiko) žinių, mokėjimų, gebėjimų lygį ir jų atitiktį ugdymo programoms.
  2. Konsultuoja specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus), pedagogus specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo, ugdymo organizavimo, individualiųjų ugdymo programų rengimo klausimais, rekomenduoja mokiniui (vaikui) tinkamą ugdymo įstaigą.
  3. Teikia metodinę pagalbą mokytojams, tėvams (globėjams) , kaip atpažinti mokinio (vaiko) specialiuosius ugdymo poreikius ir kaip jam padėti mokykloje, namuose, kokius alternatyvius mokymo būdus, metodus bei priemones taikyti ugdymo procese.
  4. Teikia specialiąją pedagoginę pagalbą vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių (nesant specialistų ugdymo įstaigoje ar kitais išskirtiniais atvejais).
  5. Atlieka šviečiamąjį darbą (paskaitos, pranešimai) specialiųjų poreikių mokinių ugdymo klausimais.

LOGOPEDAS:

  1. Atlieka kalbos ir komunikacijos sutrikimų įvertinimą.
  2. Logopedinio įvertinimo rezultatus aptaria su pačiu asmeniu, jo tėvais (globėjais), ugdančiu pedagogu, rekomenduoja ugdymo įstaigą.
  3. Konsultuoja vaikus, tėvus (globėjus, rūpintojus), pedagogus įvairiais kalbos ir komunikacijos sutrikimų klausimais.
  4. Teikia metodinę pagalbą tėvams (globėjams rūpintojams), pedagogams dėl asmenų , turinčių kalbos ir komunikacijos sutrikimų, ugdymo.
  5. Teikia logopedinę pagalbą vaikams, turintiems kalbos ir komunikacijos sutrikimų, jeiguvaikas nelanko ugdymo įstaigos ar kitais išimtiniais atvejais.       

TĖVŲ KONSULTAVIMAS

 

Specialistai

Laikas

Kabinetas

Specialioji pedagogė
Vilma Raubienė

 Trečiadieniais 11.00 – 13. 00

203 kab.

Logopedė
Jolanta Bružauskienė

223 kab.

Logopedė
Virginija Montvilaitė

 Antradieniais 12.00 – 13.00

111 kab.

Logopedė
Rita Nemčiauskienė

 Trečiadieniais 12. 30 - 14.00

209 kab.

Specialioji pedagogė
Renata Remeikienė

 Penktadieniais 10. 30 - 12.30

202 kab.

Logopedė
Džiuljeta Pikelytė

 Penktadieniais 14. 00 - 15.00

208 kab.