Informuojame, kad nuo 2018 m. vasario 1 d. nelieka privalomo vaiko brandumo vertinimo. Šio pokyčio teisinis pagrindas - Lietuvos Respublikos švietimo įsakymo Nr. I-1489 8, 9, 47 straipsnių pakeitimo įstatymas, priimtas 2017 m. gruodžio 19 d. Nr. XIII-926.

    Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą vertinimas bus atliekamas tėvų (globėjų) prašymu.

Tarnyba gavusi prašymą per 20 darbo dienų atlieka vertinimą ir pateikia rekomendacijas dėl vaiko pasirengimo mokytis pagal priešmokyklinę programą. Vertinimas atliekamas konsultavimo tikslais.

Informacija teikiama telefonu 8 699 10201.