PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS
 
 
2016 m. ____________d. Nr. ___
 
 
I. SUTARTIES ŠALYS
 
            Klaipėdos pedagoginė psichologinė tarnyba (toliau – Paslaugos teikėjas), esanti adresu
Debreceno g. 41, Klaipėda, juridinio asmens kodas 195176088, atstovaujama direktorės Ulijanos Petraitienės, ir ______________________________ (toliau – Paslaugos gavėjas), atstovaujamas _________________________
(įstaiga, įmonės kodas; asmuo, pavardė, asmens kodas)                                                     (vadovo pavardė; asmens atstovo vardas, pavardė)
sudarė šią Sutartį (toliau – Sutartis).
                        
 
II. SUTARTIES OBJEKTAS
 
       1. Klaipėdos pedagoginė psichologinė tarnyba teikia mokamas paslaugas pagal įkainius patvirtintus Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos (žiūr. priedas). Paslaugos gavėjas pagal Sutartį gauna pageidaujamas paslaugas atsilygindamas pagal nustatytus įkainius.
 
III. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI
 
 
2. Paslaugų teikėjas įsipareigoja:
2.1. įvertinti siunčiamų vaikų galias ir sunkumus, raidos ypatumus bei sutrikimus, pedagogines, psichologines, asmenybės ir ugdymo problemas, specialiuosius ugdymo poreikius, vaiko brandumą mokyklai, esant poreikiui skirti specialųjį ugdymą, teikti konsultacijas, skaityti paskaitas ar vesti seminarus, atlikti tyrimus;
2.2. atlikus šios sutarties 1.1 punkte numatytus įvertinimus, ne vėliau, kaip po savaitės organizuoti spec. poreikių komisijos posėdį, rezultatų aptarimui ir dokumentų perdavimui;
        2.3. bendrame posėdyje įvertintų vaikų tėvais (globėjais) ir ugdančiais pedagogais aptarti įvertinimo rezultatus, pateikti atitinkamas pažymas;
        2.4.  paslaugas teikti paslaugų teikėjo arba gavėjo patalpose pagal susitarimą;
2.5. paslaugas suteikti pagal pridedamus prie sutarties įkainius (priedas), kurie tampa šios sutarties neatsiejama dalimi. Paslaugų teikėjas paslaugą teikia pats.
3. Paslaugų gavėjas įsipareigoja:
3.1. Iš anksto informuoti apie pageidaujamas paslaugas;
        3.2. pristatyti siunčiamus vaikus savo lėšomis į paslaugų teikėjo patalpas arba sudaryti reikalingas darbo sąlygas savose patalpose;
3.3. apmokėti teikėjui už suteiktas paslaugas pagal nustatytus įkainius ir specialistų atvykimą į savo patalpas pagal transporto išlaidų dokumentus.
  4. Apmokėjimas:
4.1. už suteiktas paslaugas teikėjas už praėjusį mėnesį suteiktas paslaugas pateikia sąskaitą- faktūrą iki kito mėnesio 10 dienos;
4.2. gavėjas už suteiktas paslaugas pagal pateiktą sąskaitą-faktūrą sumoka iki to mėnesio, kada buvo gauta sąskaita, 20 dienos.
 
IV. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMO TVARKA
 
        5.Sutarties galiojimas:
5.1. sutartis galioja metus nuo pasirašymo dienos. Jeigu, likus mėnesiui iki sutarties pabaigos nei viena iš šalių nepareikš noro nutraukti sutartį, ji laikoma pratęsta dar metams;
5.2.sutartis keičiama, nutraukiama, papildoma tik raštišku šalių susitarimu. Sutartis gali būti nutraukta raštiškai įspėjus kitą šalį prieš mėnesį;
 
V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
 
        6. Pasikeitus adresams, telefonų numeriams ar kitiems kontaktams, Sutarties šalys įsipareigoja apie tai nedelsdamos raštu informuoti viena kitą.
        7. Visi su šia Sutartimi susiję ginčai sprendžiami derybų keliu. Nesusitarus, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 
        8. Ši Sutartis sudaryta dviem originaliais egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai. 
 
 
SUTARTIES ŠALYS IR PARAŠAI:
 
Paslaugos teikėjas                                                                  Paslaugos gavėjas
Klaipėdos pedagoginė psichologinė tarnyba
Įmonės kodas – 195176088                                                                                                                                 _____________________________________
                                                                                                                                                                        (Įstaigos pavadinimas, kodas; vardas, pavardė)
Debreceno g. 41, Klaipėda
Tel.: (8 46) 342 253                                                                                                                                                                                 _____________________________________
El. p.: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.                                                                                                                                                      (adresas)
                                                                                                                                                                                ______________________________________
                                                                                                                                                                                                  (tel. ir kiti kontaktai)
 
Direktorė Ulijana Petraitienė                                                                                                                                  ______________________________________
                                                                                                                                                                                       (pareigos, Vardas ir pavardė)
___________________________                                                                                                                                    _____________________________ 
                     (Parašas)                                                                                                                                                                                              (Parašas)
 
                                                         A.V.                                                                                                                                                                                                                                        A.V.